Fast Imaging Technology Ltd

Company name:

Fast Imaging Technology Ltd

公司名稱: 快視訊科技有限公司 
Tel 電話: 24100623
Fax 傳真: 24102025 
Address: Rm710, 7/F, Tower1, Cheung Sha Wan Plaza, 833 Cheung Sha Wan Road, KL
Url 網站:  

Email 電郵:

 

 

 

分享到 推荐到豆瓣
 會長獻辭  
 組織架構  
 最新消息  
 本會新聞  
 本會活動  
 協辦/支持活動  
 業界活動/信息  
 在"一帶一路"推廣香港優秀軟件及資訊科技產業計劃  
 相片區  
 影片區  
 會員新聞動態  
 會員名單(授權公佈)  
 成為會員  
 資訊科技界協會  
 資訊及通訊科技發展  
 GSP 
 計劃簡介  
 活動  
 活動回顧